İŞ PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST (TL) FON Detayı, IRA Fon Getirileri

Fon Kodu IRA
Fon Adı İŞ PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST (TL) FON
Fon Türü Serbest Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYISPO01025
Fon Stratejisi Fon, Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest (TL) fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon'un ana yatırım stratejisi, sadece TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına ve finansal işlemlere yatırım yapmaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları ile portföyünde bu araçlar bulunan yatırım fonlarına yer verilmeyecektir. Fon bu amaca uygun olacak şekilde, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, sabit getirili menkul kıymetlerde ve/veya BIST'te işlem gören ve dayanak varlığı TL olan türev ürünlerde piyasa yapıcılık algoritmaları ve yüksek hızlı işlem algoritmaları gibi araçları kullanılarak kar elde etmeyi hedeflemektedir. Bu yatırım teması çerçevesinde sorumluluk Kurucu'da olmak ve hizmet bedeli Kurucu tarafından karşılanmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışı kurumlardan danışmanlık hizmeti ve araştırma geliştirme desteği alınabilir. Ana yatırım stratejisine uygun olarak, yönetici, Fon'un temel yatırım hedefine ulaşabilmesi için farklı sermaye piyasası araçlarında eşzamanlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; Kurul tarafından teminat olarak kabul edilen her türlü varlığı dayanak olarak alan repo ve ters repo işlemleri (menkul kıymet tercihli ve pay senedi repo/ters repo işlemleri dahil), Takasbank Para Piyasası işlemleri, yurt içi organize/tezgahüstü para piyasası işlemleri, devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları), yapılandırılmış yatırım aracı, kamu veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar ve söz konusu varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, dayanak varlığı Türk Lirası olan yapılandırılmış yatırım araçları, yurt içinde kurulmuş TL cinsi borsa yatırım fonları, yurt içinde kurulmuş TL cinsi yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Fon borsa dışı repo/ters repo işlemleri gerçekleştirebilecektir. Fon yatırım stratejisini uygularken; nakdi ve/veya gayri nakdi kredi alabilir, kredili menkul kıymet işlemi yapabilir, organize veya tezgahüstü piyasalarda repo, menkul kıymet tercihli repo, pay senedi repo işlemleri ve benzeri diğer işlemler aracılığıyla borçlanma gerçekleştirebilir. Fon açığa satış yapabilir. Fon portföyünde bulunan tüm paylar ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon, serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç işlemlere dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir. Fon, sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla, yatırım yaptığı para piyasası ve sermaye piyasası araçları ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak verebilir. Fon uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla dayanak varlığı TL olan kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant ve sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçlarını ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan pozisyon tutarı fon toplam değerinin %1000'ini aşamaz. Repo/Ters Repo Pazarı'ndaki işlemlerin yanı sıra Menkul Kıymet Tercihli ve/veya Pay Senedi Repo/Ters Repo Pazarları'nda da işlem yapılabilecektir. Kaldıraç kullanımı; ' Vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi belirli bir teminat, prim ya da ödeme karşılığı nispi işlem yapılabilmesine imkan tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatırım yapılarak, ' Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Pay Senedi Repo Pazarı ve Repo/Ters Repo Pazarı'nda repo yoluyla fon temin edilerek, ' Dayanak varlığı ortaklık payları ve ortaklık payı endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve faize dayalı menkul kıymet endeksleri, ve diğer herhangi bir yöntemle, ' Kredi temin ederek, kredi kullanılarak, kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir. ' Takasbank Borsa Para Piyasası ve/veya diğer para piyasası işlemleri ile fon temin edilerek gerçekleştirilebilir. Kaldıraç kullanımı, Fon'un getiri volatilitesini ve maruz kaldığı riskleri artırabilir. Kaldıraç seviyesinin belirlenmesinde, kaldıraç kullanımı sonrasında oluşabilecek risklilik düzeyinin bu izahnamede yer alan sınırlamalar dahilinde kalması hususu da göz önünde bulundurulur. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin pozisyon hesaplaması yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı olarak, Finansal Raporlama Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır. Fon herhangi bir menkul kıymeti, finansal varlığı ya da nakdi teminat göstererek borçlanabilir veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı olarak bu borçlanmayı gerçekleştirebilir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

IRA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 1,329353
Tedavüldeki Pay Sayısı 53.377.369,00
Yatırımcı Sayısı 13
Fon Toplam Değeri 70.957.352,61
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 07.06.2023

IRA Getiri Tablosu

Günlük Getirisi -0.1919%
Haftalık Getiri Oranı 3.3343%
Son 1 Ay Getiri Oranı 7.9984%
Son 3 Ay Getiri Oranı 20.849%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 32.1448%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 31.1617%
1 Yıllık Getiri Oranı 0%
3 Yıllık Getiri Oranı 0%
5 Yıllık Getiri Oranı 0%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

IRA Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres İş Kuleleri Kule 1 Kat 7 4. Levent İstanbul
Telefon 0850 290 31 73
Faks 2123862905
Email destek@isportfoy.com.tr
Web Adresi www.isportfoy.com.tr