Fon Alım Satım Saatleri, Fon Alış Satışında Nelere Dikkat Etmeli

Fon katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun fonun izahnamesinde ilan edeceği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.

Bunun dışında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen fonların katılma paylarının alım satımının yapılabileceği merkezi bir fon dağıtım platform olan TEFAS, Kurucunun veya fon katılma pay alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı Yatırım Kuruluşlarının telefon ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir. Yatırım fonu katılma payları gün içinde belli saatler içinde alınıp satılır.

Katılma payları ilk kez halka satılıyorsa, halka satış öncesinde kurucu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP)ilan edilen izahnamede/belirtilen adreslerde, yine bu izahnamede belirtilen saatler içinde alınıp satılmaktadır. Adresler genellikle kurucunun merkez şube adresleri ve TEFAS olup, kurucu ayrıca başka aracı kuruluşlar aracılığı ile kurduğu fonun katılma paylarını pazarlayabilir veya alıp satabilir.

Bilinmesi gereken bir konu, yatırım fonu katılma paylarının gün içinde belli saatlerde alınıp satıldığıdır. Fonlar için (24 saat alım satım yapılabilen fonlar dışında) alım satım emirleri belli bir saate kadar alınmaktadırlar. (Örneğin 12:30’a kadar) 12:30’a kadar verilen alım emirleri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 12:30’dan sonra iletilen emirler ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Alım emirleri pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Alım emirlerinin pay sayısı olarak verilmesi halinde alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına en fazla % 20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere, en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti, teminat olarak kabul edebilir.

12:30’a kadar verilen satım emirleri emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. 12:30’dan sonra verilenler ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.12:30’a kadar verilen satım emirleri 1 veya 2 işgünü sonra, 12:30’dan sonra verilenler ise 2 veya 3 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.

24 saat alım satım yapılabilen fonlarda ise fon payı alım satımı bir sonraki gün geçerli olacak fiyatın hesaplanması için kısa bir süreliğine durdurulabilir. Yeni fiyat tespitinden sonra yapılan pay alımlarında, ertesi günün fiyatlarının kullanıldığı unutulmamalıdır.