HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST ÖZEL FON Detayı, UGH Fon Getirileri

Fon Kodu UGH
Fon Adı HEDEF PORTFÖY HAS-KAR SERBEST ÖZEL FON
Fon Türü Serbest Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYUNPO00254
Fon Stratejisi Fon'un ana yatırım stratejisi nakde dönüşümü kolay olan para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak yerli ve yabancı para sermaye piyasası araçlarından mutlak getiri yaratmaktır. Bu kapsamda, gerektiği takdirde piyasa koşullarına bağlı olarak fon portföyü ağırlıklı olarak BIST repo ve ters repo piyasası ile Takasbank para piyasasında ve TL ve yabancı para birimi cinsinden mevduatta değerlendirilebilir. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda TL ve döviz para ve sermaye piyasası araçlarına, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak; repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (Paylar ve borçlanma araçları), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler ve söz konusu varlıklara dayalı swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş Borsa Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir. Döviz cinsi varlıklar olarak ise kamu ve/veya Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları, yurt dışı borsalarda işlem gören hisse senetleri, emtia ve/veya emtia bazlı yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve yabancı sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapılabilir. Portföyün piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ya da türev araçlara spekülatif ve/veya korunma amaçlı zemin oluşturma amaçlı TL ve/veya yabancı para birimi cinsinden mevduatta değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyüne varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, gelire endeksli senetler, kira sertifikaları gibi enstrümanlar ile bu araçların içerisinde bulunduğu endeksler ile döviz ve faiz üzerine tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, vadeli alım/satım anlaşmaları (forward) ile vadeli işlem sözleşmeleri (futures) dahil edilebilecektir. Fon, fon hesabına olmak üzere kredi alabilir, ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi, açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için asgari ve azami bir sınırlama getirilmemiştir. Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ ters repo işlemleri yapılabilecektir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla forward, faiz, döviz/kur, emtia ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, CDS, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın dahil edilebilir Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçları, dayanak varlığı hisse senedi ve endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler) ve/veya repo/ters repo dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçları, dayanak varlığı hisse senedi ve endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler) ve/veya repo/ters repo karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde 'güvenilir' ve 'doğrulanabilir' bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur. Fon hesabına kredi alınması mümkündür. Portföye yabancı borsa yatırım fonu, ortaklık payı, borçlanma araçları, kira sertifikaları dahil edilebilir. Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likidasyona sahip olması şartlarıyla, yurt dışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür. Portföye yalnızca G20, AB ve OECD üyesi ülkeler ve bu ülkelere bağlı devletlerde kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir. Yatırım yapılabilecek yapılandırılmış yatırım araçlarının türleri şunlardır: - Ana para korumalı ürünler: Sabit getirili bir finansal varlıkla bir türev ürünün bileşiminden oluşur. Sabit getirili varlık anaparayı korurken, yatırımcı dayanak varlığın pozitif getirisine belli bir oranda iştirak etmektedir. - Gelir arttırıcı ürünler: Dayanak varlığı güncel piyasa fiyatının altından satın alma fırsatı verir, ancak bunun karşılığında, dayanak varlığa doğrudan yatırımdan farklı olarak vade sonunda elde edilebilecek maksimum kazanç başlangıçta belirlenen bir tavan seviyesiyle sınırlanır. Anapara korumalı ürüne göre daha risklidir. Bu kapsamda Türkiye'de ve yurtdışında ihraç edilmiş 'iskontolu sertifikalar' fon portföyüne dahil edilebilir. - Katılım sağlayan ürünler: Dayanak varlığa direkt ve kolay bir şekilde 1:1 oranında katılım sağlayan ürünlerdir. Bu kapsamda Türkiye'de ve yurtdışında ihraç edilmiş 'endeks sertifikaları' fon portföyüne dahil edilebilir.
Fon Risk Değeri 2
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

UGH Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 5,081461
Tedavüldeki Pay Sayısı 429.239,00
Yatırımcı Sayısı 1
Fon Toplam Değeri 2.181.161,40
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 24.05.2024

UGH Getiri Tablosu

Günlük Getirisi 0%
Haftalık Getiri Oranı 0%
Son 1 Ay Getiri Oranı %
Son 3 Ay Getiri Oranı %
Son 6 Aylık Getiri Oranı %
Yılbaşından İtibaren Getirisi %
1 Yıllık Getiri Oranı %
3 Yıllık Getiri Oranı %
5 Yıllık Getiri Oranı %

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

UGH Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2. Blok No:4 İç Kapı No:15 Ümraniye/ İstanbul
Telefon 0212 970 8570
Faks 0212 970 8561
Email pazarlama@hedefportfoy.com.tr
Web Adresi https://hedefportfoy.com.tr